Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en Fysionova .
  2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere cliënten worden behandeld.
  3. Het aan ons verschuldigde bedrag dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum.
  4. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente en aanmaningskosten in rekening te brengen.
  5. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen. De vordering wordt dan overgedragen aan Medicas Incasso. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.
  6. Indien blijkt dat patiënt niet aanvullende verzekerd is dient de cliënt de betaling te voldoen na ontvangst van een factuur.